Begroting 2021

Algemeen

Leeswijzer

In de Perspectiefnota 2020 is zichtbaar dat we werken aan een begroting in transitie. Een transitie met meerdere doelen:

 • Op orde brengen van de financiële huishouding, inclusief een duurzame meerjarenraming. Dat wil zeggen: evenwichtig, structureel sluitend en met een weerstandsvermogen om incidentele en structurele tegenvallers te kunnen opvangen;
 • Vernieuwen en moderniseren van de Planning & Control cyclus. Hierbij krijgen gemeenteraad, college en organisatie betere sturingsmogelijkheden, ieder vanuit hun eigen rol.

Voor deze ambitie hebben we enkele jaren nodig. Vergeleken met de begroting van vorig jaar heeft de begroting van 2021 een afwijkende inrichting. De financiële uitgaven geven we voortaan weer op productniveau. Door deze focus kan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak beter kan uitoefenen.

In de cyclus van bestuurlijk plannen, sturen en verantwoorden, geven we met deze programmabegroting 2021 aan wat we willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen.

Een + in deze programmabegroting is een baat, vermeerdering of voordeel. Een - is een last, vermindering of nadeel. De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: De vastgestelde programma's.

 • Programma 2.1  Werk en inkomen
 • Programma 2.2  Jeugd
 • Programma 2.3  Maatschappelijke ondersteuning
 • Programma 2.4  Welzijn en educatie
 • Programma 2.5  Omgeving
 • Programma 2.6  Openbare orde en veiligheid
 • Programma 2.7  Bestuur en algemene ondersteuning
 • Programma 2.8  Onroerende zaakbelasting
 • Programma 2.9  Overige eigen middelen

Elk programma start met informatie over de inhoud van het programma, de ambities en ontwikkelingen. Per programma geven we inzicht in de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen. Ook vermelden we de baten en lasten.

In de rubriek "Doelen en financiën" zetten we uiteen wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Hierin staan ook de taakvelden die betrekking hebben op het betreffende programma. De nummering en omschrijving wordt door de BBV vastgesteld.
In deze paragraaf geven we ook de indicatoren aan op grond waarvan we de effectiviteit kunnen beoordelen. We ronden de paragraaf af met de beleidskaders die van toepassing zijn op het programma.

In de volgende rubriek "Overige gegevens" gaan we in op de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen, de bijzondere projecten en speerpunten in dit programma. Ook brengen we de lopende investeringen, verbonden partijen en risico's in beeld, als die er zijn.

Naast de programma's bestaat de begroting uit een aantal paragrafen over onderwerpen die een grote rol spelen bij de lasten en baten van de gemeente. Deze paragrafen staan vermeld in hoofdstuk 3. Een aantal paragrafen zijn verplicht. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. In hoofdstuk 3 gaat het om de volgende paragrafen:

 • Lokale heffingen
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden Partijen
 • Grondbeleid

De financiële begroting staat in hoofdstuk 4. We sluiten de programmabegroting af met diverse bijlagen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38