Begroting 2021

Bijlagen

Algemene uitkering

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

2021

2022

2023

2024

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-403

-408

-414

-414

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-306

-310

-314

-314

1a Waarde woningen eigenaren

-2.092

-2.120

-2.149

-2.171

Subtotaal

-2.800

-2.838

-2.877

-2.899

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

1e Ozb waarde niet-woningen

90

92

93

93

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

785

786

786

786

3a Eén-ouder-huishoudens

632

595

599

602

2 Inwoners

4.211

4.247

4.277

4.303

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

527

540

552

564

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

40

43

46

48

7 Lage inkomens

91

91

92

92

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.249

1.262

1.274

1.285

12 Minderheden

229

233

236

239

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

135

135

135

135

3b Huishoudens

1.026

1.033

1.040

1.046

3c Eenpersoonshuishoudens

163

164

166

168

8b Loonkostensubsidie

27

27

27

27

4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

3.484

3.290

3.287

3.293

7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

109

99

99

99

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

-972

-894

-900

-906

7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

-959

-878

-879

-880

3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

700

637

637

640

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

361

332

333

334

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

73

68

69

70

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

168

156

160

162

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.248

1.148

1.141

1.143

11c-2 Wajong

219

219

219

219

3i-2 Medicijngebruik met drempel

1.598

1.609

1.617

1.624

8e Re-integratie klassiek

189

189

189

189

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

88

89

89

89

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

1

1

1

1

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

0

0

0

0

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

9

9

9

9

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

33

33

33

33

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

28

28

28

28

2021

2022

2023

2024

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

39

39

39

39

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

82

89

94

98

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

44

45

46

48

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

94

94

94

94

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

200

215

228

238

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

107

110

113

117

3j Bedden

13

13

13

13

13 Klantenpotentieel lokaal

1.044

1.052

1.059

1.065

14 Klantenpotentieel regionaal

235

237

239

240

15d Leerlingen (V)SO

33

33

33

33

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-67

-61

-61

-61

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-97

-89

-89

-89

38 Bedrijfsvestigingen

209

213

217

221

31a ISV (a) stadsvernieuwing

1

1

1

1

31b ISV (b) herstructurering

0

0

0

0

36 Kernen

64

64

64

64

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

104

104

104

104

36a Kernen met 500 of meer adressen

181

181

181

181

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

16

16

16

16

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

44

44

45

45

32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

673

674

674

674

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

59

59

59

59

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

406

406

406

406

21 Oppervlakte bebouwing

100

101

101

101

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

75

75

75

75

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

297

297

297

297

19 Oppervlakte binnenwater

14

14

14

14

16 Oppervlakte land

179

179

179

179

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

118

118

118

118

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

660

660

660

660

25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

593

593

593

593

39 Vast bedrag

250

250

250

250

Subtotaal

21.352

21.206

21.313

21.429

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Uitkeringsfactor

1,656

1,700

1,726

1,751

Subtotaal (B x C (=uf))

35.360

36.051

36.786

37.522

2021

2022

2023

2024

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

120

120

120

120

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

130

130

130

130

103 Gezond in de stad (DU)

24

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

43

43

43

43

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

85

85

85

85

383 Inburgering (IU)

35

77

84

84

Subtotaal

437

455

463

463

Onderdeel F - 3 D’s in het Sociaal Domein

260 Participatie (IU)

2.741

2.699

2.647

2.582

261 Voogdij/18+ (IU)

617

617

617

617

Subtotaal

3.359

3.317

3.264

3.200

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Gemeenteposten:

Stelpost ontwikkeling uitkeringsbasis

0

0

0

0

Stelpost Herijking

0

-313

-626

-939

Subtotaal

0

-313

-626

-939

Totaal

36.355

36.671

37.009

37.346

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38