Begroting 2021

Bijlagen

Staat reserves en voorzieningen

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

STAAT RESERVES EN VOORZIENINGEN

31-12

31-12

31-12

31-12

2021

2022

2023

2024

ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve

5.786

7.383

8.921

10.691

Resultaat

681

622

404

638

Totaal algemene reserve

6.467

8.005

9.325

11.329

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Reserve Revitalisering de Sluis

41

41

41

41

Reserve afvalinzameling

32

38

17

Reserve Beuningen Promotion

39

39

39

39

Reserve Duurzaam Beuningen

209

259

309

359

Reserve H1 maatschappelijke compensatie

214

285

356

427

Reserve Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Centrum

26

26

26

26

Reserve openbare verlichting (achterstallig)

543

543

543

543

Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid

163

163

163

163

Reserve energieloket

25

25

25

25

Reserve transitie warmte

202

202

202

202

Reserve wijkaanpak

10

10

10

10

Subtotaal overige bestemmingsreserves

1.504

1.631

1.731

1.835

Subtotaal reserves

7.971

9.636

11.056

13.164

VOORZIENINGEN

Verplichtingen en verliezen met onzekere omvang

Voorziening dubieuze debiteuren

890

890

890

890

Voorziening gefactureerde dwangsommen

14

14

14

14

Voorziening dubieuze vorderingen Sociaal Domein

617

617

617

617

Voorziening complexen grondexploitatie:

- Keizershoeve III

83

83

83

83

- Den Elt

647

647

647

647

- Keizershoeve II

907

907

907

907

Voorziening zandwinning grondexploitatie

23.914

23.914

23.914

23.914

Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten

Voorziening pensioenen wethouders

5.009

5.008

5.128

5.248

Voorziening afgesloten complexen grondexploitatie

487

437

387

337

Egalisatievoorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

726

629

865

193

Onderhoudsfonds uitgesteld

596

546

496

446

Voorziening wegenonderhoud

1.962

1.648

1.648

1.648

Voorziening civieltechnische kunstwerken

132

154

116

141

Voorziening maatregelen rioolbeheersplan

1.653

1.580

1.462

1.568

Subtotaal voorzieningen

37.637

37.074

37.174

36.653

TOTAAL GENERAAL

45.608

46.710

48.229

49.816

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38