Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding
De paragraaf Lokale heffingen geeft inzicht in:

  • de geraamde inkomsten
  • het beleid voor de lokale heffingen
  • een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen
  • een aanduiding van de lokale lastendruk
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
  • de mate waarin de legestarieven kostendekkend zijn

De raad heeft veel vrijheid bij het vaststellen van belastingtarieven. Bij retributies mogen de geraamde inkomsten echter niet hoger zijn dan de geraamde uitgaven voor de betreffende dienst. Winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten zoals een uittreksel van de burgerlijke stand of het behandelen van naturalisatieverzoeken gelden landelijke, wettelijke tarieven. In een aantal andere gevallen, zoals bij de afgifte van paspoorten en rijbewijzen, gelden maximumtarieven. Volgens nieuwe richtlijnen van BBV moeten we de overhead in de begroting apart in beeld brengen. Dit betekent dat in de diverse kostenoverzichten de overhead apart staat vermeld.

In de decemberraad bieden wij het jaarlijkse tarievenvoorstel aan met een beeld van de ontwikkelingen, lastendruk en tariefswijzigingen van de belangrijkste belastingen en rechten. In het voorstel staan ook de gewijzigde verordeningen.
Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden voor 2021 en verder, de volgende uitgangspunten:

  • Verhoging van de tarieven en leges met 1,5%.
  • 100% kostendekking voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffing.

De voorgestelde verhogingen zijn verwerkt in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38