Begroting 2021

Algemeen

Inleiding

In ons coalitieakkoord "Nieuwe Verbindingen" hebben we de ambitie uitgesproken om stevig te groeien en de identiteit van onze gemeente te behouden. Naast het aanpakken van de krapte op de woningmarkt is een belangrijk uitgangspunt bij de extra woningbouw dat we onze gemeente vitaal houden met behoud van ons eigen DNA. Extra woningbouw moet zorgen voor versterking en behoud van de kracht van alle kernen. We willen de huidige voorzieningen op peil houden en vasthouden aan de kwaliteit. De focus van de groei leggen we vooral op de groei van de kernen zelf. Dat neemt niet weg dat de extra groei van de woningbouw effect heeft op andere bovenwijkse thema’s zoals infrastructuur, mobiliteit, rioleringsstelsel etc. Dat brengt soms forse kosten en investeringen met zich mee die van invloed zijn op de financiële huishouding van de gemeente. Daarnaast vraagt deze extra woningbouw veel overleg met onze inwoners en uitbreiding van onze ambtelijke capaciteit.

2021 is het jaar waarin we invulling geven aan de uitvoering van het integraal huisvestingsplan. We starten met de voorbereidingen van de nieuwbouw van basisschool de Dromedaris en de Vuurvlinder krijgt uitbreiding met een speellokaal.

We zetten in op de verdere uitvoering van de energievisie Energiek Beuningen. Het doel is en blijft om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Het opwekken van grootschalige duurzame energie in het buitengebied met windturbines en zonnevelden levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van deze ambitie. Daarnaast willen we ook de bebouwde omgeving verder verduurzamen en onze leefomgeving aanpassen aan de effecten van klimaatverandering door met woningeigenaren en bedrijven in gesprek te gaan. Subsidies kunnen bijdragen om de gestelde doelen te halen.
Wij hechten bovendien belang aan meer variatie in dier- en plantensoorten en in natuurlijke leefomgevingen. In 2021 komt hiervoor een notitie.

Het beroep op de jeugdzorg en de Wmo neemt toe. Wij willen meer doen aan preventie en vroegsignalering. We zetten in op diverse speerpunten van het ons jeugdbeleid, namelijk de herijking van het jongerenwerk, het project 'Gezinnen voor elkaar', continueren van het project 'Kind en Gezin' en preventie in het onderwijs. In de programma's van deze begroting gaan we hier verder op in.

Bij integrale veiligheid is er extra aandacht voor de thema's ondermijning, zorg & veiligheid. We breiden de formatieomvang van onze buitengewone opsporingsambtenaren uit. Ook geven we in 2021 uitvoering aan het nieuwe handhavingsbeleid.

De komende jaren intensiveren we het traject van digitalisering van onze dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Daarom stellen we een Digitaal Ontwikkel Programma 2021 - 2024 op.  In dit programma staan de kaders van dienstverlening en informatievoorziening. Wij verliezen bij dit traject de laaggeletterden niet uit het oog. Op basis van deze kaders en de ontwikkelingen die we zien, geven we aan waar we in 2024 willen staan. Ook maken we dan inzichtelijk welke projecten, activiteiten en budgetten daarvoor nodig zijn.
De ontwikkeling van een Huis van de Gemeente wordt bepaald aan de hand van de gevolgen van het Digitaal Ontwikkel Programma, tenzij eerdere aanpassingen van het gemeentehuis noodzakelijk zijn door de ontwikkeling van bijvoorbeeld het klimaat en daarmee vanuit goed werkgeverschap.

Deze begroting laat een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen zien. Toch zijn er trends, ontwikkelingen, ambities en risico's die onze financiële positie de komende jaren beïnvloeden. De transformatie van het Sociaal Domein is een grote operatie waarmee niet alleen wij maar zoveel andere gemeente worstelen. Een nieuwe transformatie staat er weer aan te komen, namelijk de invoering van de Omgevingswet. De gevolgen van deze wet zijn nu nog niet te overzien. Ook de coronacrisis kan onze financiële positie beïnvloeden. De duur van deze crisis met de daarbij behorende effecten is nog steeds niet volledig te overzien.

Bij het opstellen van deze programmabegroting is er nog geen duidelijkheid over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2022. Eerder dit jaar besloten de beheerders van het gemeentefonds en de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën, de invoering van het gemeentefonds-nieuwe-stijl met een jaar uit te stellen tot 2022. Reden daarvoor was vooral dat het verdeelmodel onvoldoende werd bevonden. Dit model is ontwikkeld voor de klassieke taken en inkomsten – alles behalve het Sociaal Domein.

Tot slot nog iets over de ontwikkeling van woonlasten. De begroting van onze gemeente is de komende jaren financieel in evenwicht. De woonlasten worden aankomend jaar minimaal verhoogd. Het college kiest ervoor de stijging van de ozb voor 2021 te beperken tot 1.5%. De rioolheffing stijgt in 2021 met € 4,- voor eigenaren en € 1,- per gebruiker. De afvalstoffenheffing stijgt volgend jaar met € 3,- per aansluiting.

Samen gaan we voor een welvarende, gezonde en duurzame toekomst van Beuningen!

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38