Begroting 2021

Bijlagen

Nieuw beleid

In onderstaande tabel staat de besluiten met betrekking tot nieuw Beleid die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2020. Deze nota is de door de raad op 7 juli 2020 vastgesteld.

Na vaststelling van de Perspectiefnota zijn er besluiten genomen met betrekking tot de revitalisatie van de wijken Vordingen inclusief leefbaarheid en het effect van de financiële uitgangspunten van deze begroting.

Nieuw beleid Perspectiefnota 2021

Progr

2021

2022

2023

2024

Product: Veiligheid, jeugdreclassering en -opvang

2

Lokaal Talent

15

Product: Opvang en beschermd wonen WMO

3

Voorbereiding decentralisatie Beschermd Wonen

25

Gezinnen voor elkaar

17

Product: Wet inburgering

3

Impuls inburgeringswet

30

Product: Evenementen

4

Olympia Tour

25

Product: Verkeersmaatregelen

5

Deelname mobiliteitsfonds regio Arnhem-Nijmegen

34

34

34

34

Product: Overige handel en ambacht

Bijdrage Economic Board

26

Product: Ondersteuning gemeenteraad

7

Uitbreiding team griffie

80

80

80

80

Product: Bedrijfsvoering

7

Uitbreiding formatie duurzaamheid

50

Formatie rechtmatigheidsverklaring college

26

26

26

26

Vroegsignalering

45

45

45

45

Doorontwikkeling I-burgerzaken

7

7

7

7

Extra uren webmaster

45

45

45

45

Uitbreiding communicatie

60

60

60

60

Handhaving Groene Heuvels

80

Extra middelen TIC

10

Budget bewaren gemeentearchief

20

20

20

20

Digitalisering dynamische archiefbestanden

35

Outsourcen salarisadministratie

15

15

15

15

Digitalisering

15

10

10

10

Totaal

635

367

342

342

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38