Begroting 2021

Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding
De definitie van een verbonden partij volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

We hebben ons verbonden met diverse partijen die voor het publieke belang werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente. In deze paragraaf geven we informatie over deze partijen en vooral de belangrijkste beleidsvoornemens voor komend begrotingsjaar. Daarnaast bespreken we enkele verbonden partijen waar we bestuurlijk of financieel aandacht aan schenken. In de zienswijzen van de raad op de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen (G.R.) is hier al een voorschot op genomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38