Begroting 2021

Programma's

4. Welzijn en educatie

Programma inhoud

In dit programma benoemen we de ontwikkelingen voor de komende periode op het gebied van welzijn en educatie. Denk aan onderdelen als onderwijs, spelen, sport en bewegen, accommodaties, groen, klimaat, kunst en cultuur. Speeltuinen dagen kinderen uit tot bewegen en sociaal spel. Openbaar groen nodigt uit om te recreëren in de eigen woonomgeving. Mensen voelen zich beter in een groene omgeving. Groen gaat bovendien de effecten van het veranderende klimaat tegen en draagt bij aan biodiversiteit. De vitaliteit van woonkernen hangt in grote mate af van de aanwezigheid van een school, een dorpshuis, andere voorzieningen en een actief verenigingsleven. Ontmoeting en verbinding zijn overkoepelende drijfveren die het bestaan van accommodaties en sociale verbanden bestaansrecht geven. Een school is wezenlijk voor de vitaliteit van een dorpskern. Het behoud van basisonderwijs in de vier kernen is dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Ambities en ontwikkelingen

Groen
In 2021 starten we met een nieuw groenbestek. Dit betekent dat we de accentzones (waaronder de dorpskernen) op een hoger kwaliteitsniveau gaan onderhouden (CROW A in plaats van B). Ook starten we met het ecologische beheer van een aantal kruidenrijke graslanden. Minimaal twee hectare grasland is eind 2021 ingericht als kruidenrijk.

Het openbaar groen in een aantal oudere wijken is aan vervanging toe. Ook hebben bomen er te weinig groeiruimte. Op dit moment werken we aan de voorbereiding voor de wijk Vording 2 en een deel van Vording 3. De toekomstbestendigheid van de wijk staat centraal. We combineren hierbij de opgaven voor groen en klimaat met sociale opgaven.


Biodiversiteit
We willen de biodiversiteit in onze gemeente beschermen. In 2021 stellen we daarom een gemeentelijke Biodiversiteitsnotitie vast. Daarin staat hoe we de biodiversiteit in de gemeente de komende jaren gaan versterken en vergroten. We doen dit samen met lokale groene clubs en betrokken bewoners. De afspraak is dat we de kap van gemeentelijke bomen voor 100% compenseren.

Bewustwording klimaat
Om onze inwoners meer bewust te maken van het veranderende klimaat, starten we in 2021 met ‘Operatie Steenbreek’ of een vergelijkbaar initiatief. We zoeken hiervoor aansluiting bij projecten in de openbare ruimte en samenwerking met inwoners, ondernemers, scholen of maatschappelijke organisaties.

We streven naar een vermindering van ons verhard oppervlak. Bij ruimtelijke projecten brengen we, waar dat mogelijk is, minder verharding terug en meer groen, zoals we hebben afgesproken in de Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS). In 2021 doen we dat bijvoorbeeld in Weurt Zuid, waar meer openbaar groen en bomen komen en we het hemelwater afkoppelen. We gaan daarmee drie klimaateffecten te lijf voor de prijs van één: wateroverlast, verdroging en hittestress.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur maakt onze gemeente aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Het is belangrijk voor de verbondenheid binnen de gemeenschap, met de geschiedenis en de omgeving.

Laaggeletterdheid
De bibliotheek biedt mensen leesplezier en helpt bij het verbeteren van de leesvaardigheid, mediawijsheid en digitale vaardigheden. De bibliotheek reageert op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen die te maken hebben met lezen en de omgang met gedrukte en digitale media. Ze is een belangrijke partner bij het voorkomen van laaggeletterdheid.

Lokaal vragen we aandacht voor laaggeletterdheid tijdens ‘De week van lezen en schrijven’. Hierbij betrekken we ook andere organisaties in welzijn, zorg en onderwijs. Regionaal zijn we actief in het Bondgenootschap Laaggeletterdheid. Samen met de gemeenten in de regio en het ROC zorgen we voor kwalitatief hoogwaardig formeel onderwijs. Als gemeente hebben we de bestrijding van laaggeletterdheid hoog in het vaandel staan.


Onderwijs
Kwalitatief goede onderwijsgebouwen zijn de basis voor goed onderwijs. Het onderwijs in Beuningen is grotendeels gehuisvest in goede gebouwen. Bijna alle scholen hebben zich ontwikkeld tot kindcentra. De komende tijd blijven we deze ambitie doorontwikkelen.

Sporten en bewegen
Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van ons Wmo-beleid. We blijven sport en bewegen inzetten als middel om gezondheid en sociale verbinding te stimuleren en eenzaamheid en overgewicht tegen te gaan. Dit doen we samen met partners als de buurtsportcoaches, Uniek Sporten, de sportraad, sportaanbieders en verenigingen. Daarnaast willen we een beweegvriendelijke en groene leefomgeving creëren die uitnodigt tot wandelen, hardlopen en fietsen.

Accommodaties
In onze gemeente hebben we in alle kernen goede accommodaties. De accommodaties zijn van groot belang voor het welzijn van onze inwoners. Het zijn plekken waar zij terecht kunnen voor onderwijs, activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten en eventueel hulpvragen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38