Begroting 2021

Programma's

7. Bestuur en algemene ondersteuning

Programma inhoud

Het Beuningse bestuur, bestaande uit raad, commissies, college van B en W en griffie (ondersteuning gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie maken onderdeel uit van het programma Bestuur en algemene ondersteuning. Ook het financiële beleid maakt onderdeel uit van dit programma. De gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen zijn verwerkt in dit programma.

In dit programma staan ook de personele en materiële overhead, zoals automatisering, gemeentehuis en de gemeentewerf, diverse stelposten, stortingen aan en onttrekkingen uit de reserves en de post onvoorzien voor onverwachte noodzakelijke (kleine) uitgaven.

Ambities en ontwikkelingen

Bestuur
De gemeenteraad van Beuningen blijft ook in de raadsperiode 2018-2022 werken aan het versterken van de drie belangrijke taken die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende rol.

Het gemeentebestuur sluit aan op wat er in de omgeving is en gebeurt, in verbinding met inwoners, met de leefomgeving en met het bedrijfsleven.
We werken met verbinding en vertrouwen als belangrijkste principes voor ons denken en vooral ook ons doen. Wij zijn er voor iedereen, en zeker voor wie ons nodig heeft. We willen de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentebestuur vergroten. We betrekken mensen bij beslissingen die hun woon- of leefgebied raken. En we investeren daarbij in zorgvuldige, tijdige en continue communicatie over onze activiteiten. Onze blik ligt buiten het gemeentehuis en we zijn dichtbij onze inwoners, bedrijven en andere partners. We waarderen actief burgerschap en vrijwilligerswerk en sluiten aan op initiatieven. We hechten aan persoonlijk contact en een goede dialoog, luisteren actief en zijn oprecht betrokken. Daarbij staan we voor integer gedrag, respectvolle bejegening en een inclusieve benadering. We investeren in ontmoetingen. We bouwen bruggen. We gaan nieuwe verbindingen aan.

Coronacrisis/Covid-19
De effecten van de coronacrisis zijn op dit moment nog niet zo helder dat ze in de begroting 2021 verwerkt kunnen worden. Welke effecten op kunnen treden is mede afhankelijk van het moment waarop een effectief vaccin beschikbaar komt. Onderwerpen waarbij deze effecten op kunnen treden zijn de inkomsten uit de toeristenbelasting (vooral Down The Rabbit Hole), financiële ondersteuning dorpshuizen, andere gemeenschapsaccommodaties en verenigingen en inkomsten OZB bedrijven. Een langdurige toename van werkloosheid betekent ook een groter beroep op de lokale sociale- en inkomensvoorzieningen.
Wij gaan er hierbij van uit dat de extra kosten van GGD en Veiligheidsregio, conform toezegging van de regering, volledig door het Rijk worden vergoed. Uw commissie AZ blijven wij periodiek informeren over de effecten van corona voor onze gemeentelijke financiën.

Verkiezingen
De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt in beginsel plaats op 17 maart 2021. In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en in 2023 zijn er provinciale-  en waterschapsverkiezingen.
Als gevolg van de cornonacrisis moeten we, in ieder geval voor de Tweede Kamerverkiezing, rekening houden met aanvullende maatregelen mbt inrichting en bemensing van de stembureaus. Voor een deel worden we daarvoor gecompenseerd door het rijk. Onduidelijk is nog of dit voldoende is.

Algemene uitkering
De uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de meicirculaire 2020.  Deze circulaire informeert de gemeente over de omvang en verdeling van de algemene-, de integratie- en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder.
Meerjarig is het effect van de circulaire positief voor het begrotingsresultaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de actualisatie van aantallen en de accres-ontwikkelingen.

Naast de uitgavenmaatstaven, ook wel algemene uitkering genoemd, zijn er ook inkomstenmaatstaven. De inkomstenmaatstaven hangt af van de belastingcapaciteit van de gemeente. De waarden van woningen en niet woningen zijn aangepast aan de laatst bekende gegevens. Er is een voordeel op de uitgavenmaatstaven omdat de maatstaven zijn verhoogd. De grootste wijzigingen vinden plaats in het cluster jeugdhulp en inwoneraantal.  Er is wel een daling van het aantal jongeren tot 18 jaar zichtbaar.

Naast de algemene uitkering (uitgavenmaatstaf) ontvangen we ook decentralisatie-, integratie- en overige uitkeringen uit het gemeentefonds. Vanaf 2020 ontvangt de gemeente een nieuwe integratie-uitkering Inburgering, die per 1 juli 2021 in werking treedt. We ontvangen zowel een incidentele bijdrage in de invoeringskosten (2020) als een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten (2021 en verder).
De verdeling van de integratie-uitkering Voogdij/18+ blijft in 2021 net als in eerdere jaren
gebaseerd op het historisch zorggebruik in jaar T-2, omdat de invoering van het nieuwe
woonplaatsbeginsel Jeugd met één jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds vindt naar verwachting plaats vanaf het begrotingsjaar 2022. We hebben een stelpost financiële herijking opgenomen van € 12,50 per inwoner vanaf 2022, oplopend tot € 50,- per inwoner per 2025.

Personele en materiële overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alle functies die dit doel dienen behoren tot de overhead. Het gaat om de zogenaamde PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) en de taken bij bestuurszaken, bestuurs-ondersteuning en managementondersteuning in het primair proces.

Onvoorzien
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen voor incidentele niet-voorziene uitgaven van € 75.000 (wettelijke verplichting).

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38