Begroting 2021

Bijlagen

Bestuur van de gemeente

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en is te vergelijken met de Tweede Kamer. De gemeenteraad:

 • bepaalt (de hoofdlijnen van) het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door het college van burgemeester en wethouders, rekening houdend met signalen en informatie uit de samenleving; en
 • stelt de begroting en jaarrekening vast en benoemt en ontslaat wethouders.

De gemeenteraad van Beuningen bestaat uit 21 raadsleden. De gemeenteraad van Beuningen bestaat uit 21 raadsleden en is als volgt samengesteld:

zetels

Beuningen Nu & Morgen

7

Groen Links

3

D66

2

CDA

3

VVD

3

SP

2

PvdA

1

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het bestuur van de gemeente. Dit college is vergelijkbaar met het Kabinet. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van het college van B&W en de taakverdeling binnen het college.

Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van het college van B&W en de taakverdeling binnen het college.

Burgemeester Daphne Bergman

Portefeuille

 • Algemene en bestuurlijk zaken
 • Openbare orde en veiligheid, incl. integraal veiligheids- en handhavingsbeleid
 • Evenementen
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering

Wethouder Piet de Klein (BN&M), 1 e locoburgemeester

Portefeuille

 • Wonen (kwaliteit van wonen, contact en afspraken woningcorporaties, regionale afspraken)
 • Duurzaamheid (incl. energietransitie en klimaatadaptie)
 • Openbare ruimte, groen en water
 • Sport & bewegen

Wethouder Frans Houben (GL), 2 e locoburgemeester

Portefeuille

 • Zorg, ondersteuning en welzijn (waaronder Jeugdwet en Wmo)
 • Werk en inkomen
 • Verkeer en vervoer / mobiliteit
 • Participatie

Wethouder Hans Driessen (D66), 3 e  locoburgemeester

Portefeuille

 • Economie, incl. recreatie en toerisme en ondersteuning evenementen
 • Onderwijs, kunst en cultuur
 • AccommodFinanciën (incl. inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken en subsidiebeleid)
 • atiebeleid en maatschappelijk vastgoed
 • Coördinatie regionale samenwerking

Wethouder Sijmen Versluijs (PvdA), 4 e  locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevingswet
 • Ontwikkeling nieuwbouwlocaties
 • Ontwikkelingen het Broek

Raadsgriffier en gemeentesecretaris

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad.

Raadsgriffier Amresh Dewkalie.

De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders.                                          

Gemeentesecretaris Dyanne Kocken.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38