Begroting 2021

Programma's

2. Jeugd

Programma inhoud

In dit programma Jeugd zitten de volgende posten: de jeugdgezondheidszorg , peuter- en kinderopvang , de individuele voorzieningen Natura Jeugd en tot slot Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd.

De Jeugdwet geeft ons als gemeente de opdracht om de zorg voor kinderen te organiseren. Uitgangspunt is dat kinderen de zorg krijgen die nodig is. In het voorveld zetten we via de jeugdgezondheidszorg en peuter- en kinderopvang in op vroegtijdige onderkenning van problemen en risico's. We gaan voor preventie op zorg en gezondheidsbevordering van jonge en opgroeiende kinderen bij de kindcentra (kinder- en peuteropvang/primair onderwijs). Samen met het Sociaal Team zetten we in op samenwerking met en tussen zorgaanbieders en onderwijs, zowel lokaal (primair onderwijs) als regionaal (voortgezet onderwijs).

We treden op als regisseur op het brede domein van jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs voor onder meer begeleiding en ondersteuning. Dit doen we door de jeugdhulpzorg en gecontracteerde zorg minder versnipperd aan te bieden: lokaal als het kan en regionaal als het moet. We zorgen dat de jeugdketen in het gedwongen kader stevig staat.

Ambities en ontwikkelingen

Ambities en ontwikkelingen
We gaan voor de juiste zorg op het juiste moment. Zorg en ondersteuning moet ook zo dichtbij mogelijk zijn. Als kinderen terecht kunnen in de thuissituatie, dan heeft dit de voorkeur.
We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en onderwijs, jeugdhulpvoorzieningen in natura en voorzieningen die te maken hebben met veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd.
Door deskundigheidsbevordering en netwerkversterking proberen we problemen vroegtijdig te signaleren en voor de juiste hulp te zorgen. Dit is niet direct uit te drukken in een indicator. In 2021 gaan we door met het actief monitoren van het Sociaal Domein.

Versterking Sociaal Team en netwerksamenwerking
Het Sociaal Team draagt bij aan een integrale benadering. Daarom is de verbinding met netwerkpartners als huisartsen, GGD, onderwijs en Stichting Perspectief heel belangrijk. We werken vanuit de gedachte één gezin - één plan - één regisseur. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. We zoeken samen naar de voorziening die het beste past. De situatie van de hulpvrager is het uitgangspunt.

Afname van dure jeugdhulp
We willen dure jeugdhulp afbouwen, vanuit de gedachte dat zorg dichtbij huis het beste is. Hiervoor vergroten we de mogelijkheden van toegankelijke jeugdhulp. We realiseren ons dat de gewenste transitie nog veel tijd en energie vraagt. Ook hier geldt dat kleine aantallen grote bedragen met zich kunnen meebrengen. Op onderdelen zien we jaarlijks sterke fluctuaties. We geloven in het neerzetten van een stabiele basis, waarbij we kunnen verklaren waarom soms dure jeugdhulp nodig is.

We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs. Dat doen we om onze jongeren op de goede plaats te krijgen. Ook dit moet leiden tot minder gebruik van dure jeugdhulp. In 2021 werken we in de regio verder aan een goed zorgsysteem vanuit gemeente en onderwijs. We ondersteunen passend onderwijs door de jeugdzorg beter te laten aansluiten. Onze doelen daarbij zijn :
1. Preventie
2. Samenwerking
3. Verzuimaanpak
4. Beschikbaarheid jeugd- en onderwijsondersteuning
5. Zorg-onderwijsarrangementen
6. Monitoring

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38