Begroting 2021

Programma's

3. Maatschappelijke ondersteuning

Programma inhoud

De Wmo 2015 heeft ons de opdracht gegeven om mensen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en thuis kunnen blijven wonen. Het programma Maatschappelijke ondersteuning is in deze begroting echter breder dan de Wmo zelf. Zo vallen algemene voorzieningen jeugd en de Wet inburgering ook onder het programma. Het programma is erop gericht de participatie van inwoners te bevorderen. Dit doel blijft hetzelfde, of het nu gaat om jeugdigen, kwetsbare ouderen of statushouders.

Ambities en ontwikkelingen

Een van de gemeentelijke opgaven is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Deze opgave neemt in gewicht toe door diverse ontwikkelingen. Ten eerste blijven inwoners langer thuis wonen, ook als zij kampen met beperkingen. Dit vraagt van de gemeente een adequaat aanbod aan voorzieningen dat ertoe bijdraagt dat inwoners op een verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen. Ten tweede neemt de gemeentelijke verantwoordelijkheid de komende jaren toe, bijvoorbeeld als het gaat om de inburgering van statushouders, beschermd wonen of personen met een psychische kwetsbaarheid. Hiervoor is een goed en breed ondersteuningsaanbod nodig. Tot slot verwachten we dat het beroep op maatschappelijke ondersteuning toeneemt door ontwikkelingen als vergrijzing of ambulantisering.

De eigen kracht van de inwoner en het sociaal netwerk
We werken in Beuningen met het Sociaal Team. Op deze manier dragen we bij aan een integrale benadering en werken we vanuit de gedachte “één gezin–één plan”. We hechten groot belang aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet het beschikbaar stellen van voorzieningen staat centraal, maar het gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De situatie van de inwoners is daarbij het uitgangspunt.

Versterken van de gemeentelijke regierol en het Beunings netwerk
In het Sociaal Domein werken we nauw samen met allerlei partijen. Dit is nodig om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Als gemeente zien we het als onze taak om te zorgen dat dit netwerk goed functioneert. In 2021 willen we het netwerk verder versterken. Het onderhouden van contacten met diverse betrokken partijen leert ons waar eventuele aanpassingen nodig zijn. Op deze manier werken we aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen, in nauwe samenwerking met allerlei betrokken partijen.

Algemene voorzieningen en preventie
In 2021 zetten we net als eerdere jaren in op preventie. We willen dit intensiveren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat verwijzers op de hoogte zijn van de sociale kaart en bij het beantwoorden van een hulpvraag nadrukkelijk beoordelen of eenvoudigere oplossingen mogelijk zijn dan maatwerkvoorzieningen. In Beuningen zijn veel preventieve voorzieningen beschikbaar en we blijven die onderhouden en verder ontwikkelen. Daarbij richten we ons zowel op jeugd als op volwassenen.

Beschermd wonen
Voor zover nu bekend, vindt per 1 januari 2022 de decentralisatie Beschermd Wonen plaats. In 2020 is het regioplan opgesteld, waarin de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid aangeven hoe zij samenwerken op dit domein. Kern van de afspraken is dat de zorg, waar mogelijk, meer lokaal in dorpen en wijken en bij mensen thuis beschikbaar komt. Veel voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn nu geconcentreerd in Tiel en Nijmegen. In de decentralisatie gaan deze voorzieningen zich meer richten op herstel en uitstroom. Tegelijkertijd wordt de zorg, waar mogelijk, lokaal ingericht. De visie is dat ook mensen met psychische beperkingen zelfredzaam kunnen zijn met de juiste en goede begeleiding en behandeling in de thuissituatie. In de basis hebben zij immers dezelfde wensen en levensbehoeften als ieder ander: zelfstandigheid, zingeving, waardevolle contacten met familie en vrienden, leuke vrijetijdsbesteding en werk en/of onderwijs. We werken hierbij nauw samen met GGZ-aanbieders, Stichting Perspectief en Woonwaarts.

Wet inburgering
De inburgering van nieuwkomers in Nederland verandert aanzienlijk met de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 juli 2021. De regie voor de inburgering komt dan bij de gemeenten te liggen, zoals bij participatie en zorg al het geval is. De kern van de nieuwe wet is dat gemeenten vroegtijdig en integraal de ondersteuning voor statushouders en nareizende gezinsleden (asielmigranten) en gezinsmigranten oppakken. Het nieuwe stelsel moet zorgen voor effectievere inburgering en integratie.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38